VSU - Voksen Special Undervisning

VSU tilbyder kompenserende specialundervisning til personer, der har funktionsnedsættelser, som følge af fysiske eller psykiske udfordringer.

Formålet med VSU er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af din funktionsnedsættelse, så du på den måde opnår en bedre funktionsevne i din hverdag.

Undervisningens formål at er give dig strategier og handlemuligheder, så du kan få en mere aktiv og selvstændig hverdag, samt bringe dig videre i livet.

Undervisningen tilrettelægges ud fra kursistens forudsætninger, færdigheder og behov.

Ring til CSV-Esbjerg på 7616 7600 og hør om hvilke muligheder du har. Du vil herefter blive indkaldt til en forsamtale. Du kan selv ringe, eller lade en pårørende, en terapeut, din sagsbehandler eller andre kontakte os.

Efter forsamtalen udarbejdes en indstilling til undervisning. Indstillingen skal godkendes af en visitator.

Er der ikke deltagere nok til oprettelse af et hold, eller er holder for stort, oprettes en venteliste. Vi giver melding om optag eller afslag på indstillingen så hurtigt som muligt.

De fleste kurser starte i august (og januar). Der er mulighed for optagelse hele året, hvis der er plads på holdet. Nogle kurser er korte og starter derfor flere gange i løbet at året.
Er du interesseret, så kontakt skolen for at aftale tid til forsamtale.

Grundlaget for undervisningen:
Specialundervisning for voksne er undervisning og specialpædagogisk bistand, som har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens handicap (kompenserende specialundervisning).

Det er afgørende for forpligtelsen til at yde specialundervisning og rådgivning efter lov om, specialundervisning for voksne, at der er tale om funktionsnedsættelser af en art eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

Dette betyder at specialundervisning for voksne kun skal tilbydes, hvis følgerne af en funktionsnedsættelse begrænser personens funktionelle færdigheder i forhold til de daglige opgaver i såvel privatlivet som i samfundslivet, og hvor andre tilbud eller egen aktivitet ikke alene kan afhjælpe følgevirkningerne.

Der er tale om en undervisning der skal give deltageren mulighed for at omgå eller begrænse sine funktionsnedsættelser.

Nye strategier, særlige metoder eller hjælpemidler kan anvendes for at kompensere for problemerne.

Tilbuddet skal give deltagerne nye muligheder for at mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet.

Undervisningsbegrebet i specialundervisning for voksne er karakteriseret ved:

  • At undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet
  • At undervisningen har en klar målsætning
  • At der i undervisningsforløbet sker en planlagt progression
  • At undervisningsforløbet kan evalueres


Undervisningen kan suppleres med specialpædagogisk bistand, der skal sikre deltagerens udbytte af undervisningstilbuddet. Rådgivning og vejledning kan rettes mod deltagerne selv, pårørende og mod eventuelt personale, der varetager opgaver i forhold til deltageren.